2024

2024

 •  Luoran Sun, Zhonghan Wu, Machuan Hou, Youxuan Ni, Haoxiang Sun, Peixin Jiao, Haixia Li, Wei Zhang, Liang Zhang, Kai Zhang*, Fangyi Cheng and Jun Chen, "Unraveling and Suppressing Voltage Decay of High-Capacity Cathode Materials for Sodium-ion Batteries ", Energy & Environmental Science, 2024, 17, 210-218.
  DOI:10.1039/D3EE02817H.

 • Yanpeng Fan, Zhi Chang, Zhonghan Wu, Yang Feng, Xiaomeng Du, Meihong Che, Jing Tian, Wei Xie, Kai Zhang*,"Nano-Confined Electrolyte for Sustainable Sodium-Ion Batteries", Advanced Functional Materials, 2024.
  DOI:10.1002/adfm.202314288.


 • Siyu Sun, Kehan Wang, Zhanglian Hong, Mingjia Zhi, Kai Zhang* and Jijian Xu*, Electrolyte Design for Low-Temperature Li-Metal Batteries: Challenges and Prospects, Nano-Micro Letters, 2024, 16, 35.
  DOI:10.1007/s40820-023-01245-9.

 • Min Cheng, Shibing Zheng, Tianjiang Sun, Diantao Li, Weijia Zhang, Zhengtai Zha, Qiong Sun, Jing Tian, Kai Zhang* and Zhanliang Tao*, "A solubility limited pyrene-4,5,9,10-tetraone-based covalent organic framework for high-performance aqueous zinc-organic batteries", Nano Research, 2024.
  DOI:10.1007/s12274-023-6401-8.

 • Jiaqi Li, Zixin Liang, Yuqin Jin, Binkai Yu, Ting Wang, Tong Wang, Limin Zhou*, Hui Xia*, Kai Zhang*, Mingzhe Chen*, "A High-Voltage Cathode Material with Ultralong Cycle Performance for Sodium-Ion Batteries", Small Methods, 2024.
  DOI:10.1002/smtd.202301742

 • Cheng Yang, Jiahua Zhao, Bo Dong, Ming Lei, Xiwen Zhang, Weibin Xie*, Mingzhe Chen*, Kai Zhang* and Limin Zhou*, "Advances in the structural engineering and commercialization processes of hard carbon for sodium-ion batteries", Journal of Materials Chemistry A, 2024.
  DOI:10.1039/D3TA06348H.

 • Xin He, Kai Zhang, Zhiqiang Zhu, Zhangfa Tong, Xiao Liang*, ‘“3D-hosted lithium metal anodes”’, Chemistry Society Review, 2024.
  DOI:10.1039/D3CS00495C.
 • Yijian Song, Weijie Li, Kai Zhang, Chao Han*, Anqiang Pan*, "Progress on Bifunctional Carbon-Based Electrocatalysts for Rechargeable Zinc–Air Batteries Based on Voltage Difference Performance", Advanced Energy Materials, 2024.
  DOI:10.1002/aenm.202303352.

 • Haiyan Zhang, Yi Shi, Yueshan Xu, Xue Zhang, Mangen Tang, Jing Li*, Kai Zhang, Yingjie Hua, Chongtai Wang*, Zhitong Wang, Xinlong Tian*, Peilin Deng*,"Phase engineering of Fe2O3 nanocrystals for the direct oxidation of CH4 to HCOOH", Journal of Catalysis, 2024, 432, 115452.
  DOI:10.1016/j.jcat.2024.115452.