2019

2019

 • 1. Duho Kim#, Kai Zhang#, Maenghyo Cho*, Yong-Mook Kang*, “Critical design factors for kinetically favorable P-based compounds toward the alloying with Na ions for high-power sodium-ion batteries”, Energy & Environmental Science, 2019, 12, 1326-1333.

  DOI: 10.1039/c9ee00283a

 • 2. Kai Zhang#, Duho Kim#, Zhe Hu, Mihui Park, Gahee Noh, Yujeong Yang, Jing Zhang, Vincent Wing-hei Lau, Shu-Lei Chou, Maenghyo Cho, Si-Young Choi, Yong-Mook Kang*, “Manganese based layered oxides with modulated electronic and thermodynamic properties for sodium ion batteries”, Nature Communications, 2019, 10, 5203. 

  DOI: 10.1038/s41467-018-07646-4 • 3. Kai Zhang, Gabin Yoon, Jing Zhang, Mihui Park, Junghoon Yang, Kisuk Kang, Yong-Mook Kang*, “Pseudocapacitive behavior and ultrafast kinetics from solvated ion cointercalation into MoS2 for its alkali ion storage”, ACS Applied Energy Materials, 2019, 2, 3726-3735. 
  DOI: 10.1021/acsaem.9b00445

 • 4. Lianmeng Cui, Limin Zhou, Kai Zhang, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Maosheng Li, Qinyou An*, Yong-Mook Kang, Liqiang Mai*, Salt-controlled dissolution in pigment cathode for high-capacity and long-life magnesium organic batteries”, Nano Energy, 2019, 65, 103902. 
  DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.103902


 • 5. Shiwen Wang*, Yaping Jing, Lifeng Han, Heng Wang, Shide Wu*, Yong Zhang, Lizhen Wang, Kai Zhang, Yong-Mook Kang, Fangyi Cheng*, “Ultrathin carbon-coated FeS2 nanooctahedra for sodium storage with long cycling stability”, Inorganic Chemistry Frontiers, 2019, 6, 459-464. 

  DOI: 10.1039/C8QI01144C