2022

2022

 • Yang Feng, Limin Zhou, Hua Ma, Zhonghan Wu, Qing Zhao, Haixia Li, Kai Zhang*, and Jun Chen,"Challenges and advances for wide-temperature rechargeable lithium batteries", Energy & Environmental Science, 2022, 15, 1711-1759.
  DOI: 10.1039/D1EE03292E.

 • Liang Fang, Limin Zhou, Mihui Park, Daseul Han, Gi-Hyeok Lee, Seongkoo Kang, Suwon Lee, Mingzhe Chen, Zhe Hu, Kai Zhang*, Kyung-Wan Nam*, and Yong-Mook Kang*, "Hysteresis Induced by Incomplete Cationic Redox in Li-Rich 3d-Transition-Metal Layered Oxides Cathodes", Advanced Science, 2022, 9, 2201896.
  DOI:10.1002/advs.202201896.

 • Ruijuan Shi, Shilong Jiao, Qianqian Yue, Guangqin Gu, Kai Zhang* and Yong Zhao*, "Challenges and Advances of Organic Electrode Materials for Sustainable Secondary Batteries", Exploration, 2022, 2, 20220066.
  DOI:10.1002/EXP.20220066.

 • Liang Fang, Kai Zhang*, and Limin Zhou*, "Recent advances and prospects of electrolyte for aluminum ion batteries", Energy Storage Science and Technology2022, 11, 1236-1245.
  DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2021.0616.

 • Tong Zhou, Han Wang, Yong Wang, Peixin Jiao, Zhimeng Hao, Kai Zhang, Jin Xu, JiaBing Liu, YuShi He, YiXiao Zhang, Liwei Chen, Linsen Li*, Wei Zhang*, Zi-Feng Ma and Jun Chen, "Stabilizing lattice oxygen in slightly Li-enriched nickel oxide cathodes toward high-energy batteries", Chem, 2022.
  DOI:10.1016/j.chempr.2022.07.023.


 • Yixin Li, Yong Lu, Youxuan Ni, Shibing Zheng, Zhenhua Yan, Kai Zhang, Qing Zhao*, and Jun Chen*, "Quinone Electrodes for Alkali−Acid Hybrid Batteries", Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 8066-8072.
  DOI: 10.1021/jacs.2c00296.

 • Jiliang Zhang, Jae-Bum Kim, Jing Zhang, Gi-Hyeok Lee, Mingzhe Chen, Vincent Wing-hei Lau, Kai Zhang, Suwon Lee, Chi-Liang Chen, Tae-Yeol Jeon, Young-Wan Kwon, and Yong-Mook Kang*, "Regulating Pseudo-Jahn–Teller Effect and Superstructure in Layered Cathode Materials for Reversible Alkali-Ion Intercalation", Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 7929–7938.
  DOI:10.1021/jacs.2c02875.

 • Xin He, Youxuan Ni, Yixin Li, Haoxiang Sun, Yong Lu, Haixia Li, Zhenhua Yan*, Kai Zhang, and Jun Chen*, "MXene–Based metal anode with stepped sodiophilic gradient structure enables a large current density for rechargeable Na–O2 batteries", Advanced Materials, 2022, 34, 2106565.
  DOI: 10.1002/adma.202106565.

 • Junxiang Liu, Jiaqi Wang, Youxuan Ni, Jiuding Liu, Yudong Zhang, Yong Lu, Zhenhua Yan, Kai Zhang, Qing Zhao, Fangyi Cheng*, Jun Chen*, "Tuning Interphase Chemistry to Stabilize High-Voltage LiCoO2 Cathode Material via Spinel Coating", Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61, e202207000.
  DOI:10.1002/anie.202207000.

 • Jiuding Liu, Zhonghan Wu, Meng Yu, Honglu Hu, Yudong Zhang, Kai Zhang, Zexue Du,* Fangyi Cheng,* and Jun Chen, "Building Homogenous Li2TiO3 Coating Layer on Primary Particles to Stabilize Li-Rich Mn-Based Cathode Materials", Small, 2022, 18, 2106337.
  DOI:10.1002/smll.202106337.