2021

2021

 • 1. Xin He, Youxuan Ni, Yunpeng Hou, Yong Lu, Song Jin, Haixia Li, Zhenhua Yan, Kai Zhang* and Jun Chen*, A new insight into the ionic conduction mechanism of quasi-solid polymer electrolyte through multispectral characterizations, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 22672 –22677.
  DOI: 10.1002/anie.202107648.

 • 2. Limin Zhou, Peixin Jiao, Liang Fang, Luojia Liu, Zhimeng Hao, Haihua Wang*, Yong-Mook Kang*, Kai Zhang*, and Jun Chen,  “Two-Phase Transition Induced Amorphous Metal Phosphides Enabling Rapid, Reversible Alkali-Metal Ion Storage”, ACS Nano,2021, 15, 13486–13494.
  DOI: 10.1021/acsnano.1c04041.
 • 3. Limin Zhou, Seonyong Jo, Mihui Park, Liang Fang, Kai Zhang*, Yanpeng Fan, Zhimeng Hao, Yong-Mook Kang*, “Structural engineering of covalent organic frameworks for rechargeable batteries”, Advanced Energy Materials, 2021, 11, 2003054.
   DOI: 10.1002/aenm.202003054.

 • 4. Yixin Li, Luojia Liu, Yong Lu, Ruijuan Shi, Yilin Ma, Zhenhua Yan, Kai Zhang*, Jun Chen*, “High-energy-density quinone-based electrodes with [Al(OTF)]2+ storage mechanism for rechargeable aqueous aluminum batteries”, Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2102063.
  DOI:10.1002/adfm.202102063.


 • 5. Liang FangLimin ZhouLianmeng CuiPeixin Jiao, Qinyou An, Kai Zhang*Sulfur-linked carbonyl polymer as a robust organic cathode for rapid and durable aluminum batteries”, Journal of Energy Chemistry, 2021, 63, 320-327.
  DOI: 
  10.1016/j.jechem.2021.06.034.
 • 6. Limin Zhou, Luojia Liu, Zhimeng Hao, Zhenhua Yan, Xue-Feng Yu, Paul K. Chu, Kai Zhang*, and Jun Chen, “Opportunities and challenges for aqueous metal-proton batteries”, Matter, 2021, 4, 1252-1273.
  DOI:10.1016/j.matt.2021.01.022.

 • 7. Limin Zhou, Zihe Zhang, Lianmeng Cui, Fangyu Xiong, Qinyou An*, Zhen Zhou, Xue-Feng Yu*, Paul K. Chu, Kai Zhang*, “High capacity and small polarization aluminum organic batteries based on sustainable quinone based cathodes with Al3+ insertion”, Cell Reports Physical Science, 20212, 100354.
  DOI:
  10.1016/j.xcrp.2021.100354

 • 8. Hongyang Fan, Fuxin Wei, Jianchuan Luo, Shufen Wu, Xiying Jian, Weijie Lan, Kai Zhang*, Ronghua Zeng, Hongyu Chen, Ruirui Zhao*, “Interfacial engineering facilitating robust Li6.35Ga0.15La3Zr1.8Nb0.2O12 for all-solid-state lithium batteries”, Sustainable Energy & Fuels, 2021, 5, 2077-2084.
  DOI: 10.1039/d1se00061f. 


 • 9. Junxiang Liu#, Jiaqi Wang#, Youxuan Ni#, Kai Zhang, Fangyi Cheng, Jun Chen*, “Recent breakthroughs and perspectives of high-energy layered oxide cathode materials for lithium ion batteries”, Materials Today, 2021, 43, 132-165.
  DOI: 10.1016/j.mattod.2020.10.028.


 • 10. Ruijuan Shi, Luojia Liu, Yong Lu, Yixin Li, Shibing Zheng, Zhenhua Yan, Kai Zhang, Jun Chen*, “In situ polymerized conjugated poly(pyrene4,5,9,10tetraone)/carbon nanotubes composites for highperformance cathode of sodium batteries”, Advanced Energy Materials, 2021, 11, 2002917. 

  DOI: 10.1002/aenm.202002917


 • 11. Zhe Hu, Yaoyi Xie, Deshuang Yu, Qiannan Liu, Limin Zhou, Kai Zhang, Peng Li, Feng Hu, Linlin Li*, Shulei Chou*, Shengjie Peng*, “Hierarchical Ti3C2Tx MXene/Carbon Nanotubes for Low Overpotential and Long-Life Li-CO2 BatteriesACS Nano2021, 15, 8407–8417.
  DOI:
  10.1021/acsnano.0c10558.

 • 12. Yingli Wang, Fangming Liu, Guilan Fan, Xiaoguang Qiu, Jiuding Liu, Zhenhua Yan, Kai Zhang, Fangyi Cheng*, Jun Chen, “Electroless formation of a fluorinated Li/Na hybrid interphase for robust lithium anodes”, Journal of the American Chemical Society, 2021, 143, 2829-2837.
  DOI: 10.1021/jacs.0c12051


 • 13. Youxuan Ni , Liu Lin, Yuxin Shang, Lin Luo, Liubin Wang, Yong Lu, Yixin Li, Zhenhua Yan*, Kai Zhang, Fangyi Cheng*, Jun Chen*“Regulating Electrocatalytic Oxygen Reduction Activity of Metal Coordination Polymer via d-π Conjugation”,  Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 16937-16941.
  DOI: 10.1002/anie.202104494.
 • 14. Qiu Zhang, Yilin Ma, Yong Lu, Xunzhu Zhou, Liu Lin, Lin Li, Zhenhua Yan, Qing Zhao, Kai Zhang, and Jun Chen*, "Designing anion-type water-free Zn2+ solvation structure for robust Zn metal anode", Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60,23357–23364.
  DOI: 10.1002/anie.202109682.
 • 15. Song Jin#, Zhimeng Hao#, Kai Zhang, Zhenhua Yan*, and Jun Chen*, Advances and Challenges for the Electrochemical Reduction of CO2 to CO: From Fundamentals to Industrialization,  Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 20627–20648.
  DOI: 10.1002/anie.202101818.

 • 18. Weijie Li*, Chao Han*, Kai Zhang, Shulei Chou, Shixue Dou, Strategies for boosting carbon electrocatalysts for the oxygen reduction reaction in non-aqueous metal–air battery systems, Journal of Materials Chemistry A2021,9, 6671-6693.
  DOI: 10.1039/D1TA00203A
 • 19. Yanchen Liu, Chenchen Wang, Shuo Zhao, Lin Zhang, Kai Zhang, Fujun Li*, Jun Chen, “Mitigation of Jahn-Teller distortion and Na+/vacancy ordering in a distorted manganese oxide cathode material by Li substitution”, Chemical Science, 2021, 12, 1062-1067. 

  DOI: 10.1039/D0SC05427E


 • 20. Youxuan Ni, Yong Lu, Kai Zhang, Jun Chen*, Aromaticity/antiaromaticity effect on activity of transition metal macrocyclic complexes towards electrocatalytic oxygen reduction, ChemSusChem,2021, 14, 1835-1839. 
  DOI: 10.1002/cssc.202100182


 • 21. 邱晓光,刘威,刘九鼎,李俊志,张凯,程方益*, “金属锂负极的成核机制与载体修饰”, 物理化学学报, 2021, 37, 2009012.

  DOI: 10.3866/pku.Whxb202009012