2013

2013

 • 1. Kai Zhang, Qing Zhao, Zhanliang Tao, Jun Chen*, “Composite of sulfur impregnated in porous hollow carbon spheres as the cathode of Li-S batteries with high performance”, Nano Research, 2013, 6, 38-46.

  DOI: 10.1007/s12274-012-0279-1

 • 2. Kai Zhang, Zhe Hu, Jun Chen*, “Functional porous carbon-based composite electrode materials for lithium secondary batteries”, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22, 214-225. 

  DOI: 10.1016/S2095-4956(13)60027-3

 • 3. Kai Zhang, Zhe Hu, Haiyan Gao, Hao Feng, Fangyi Cheng, Zhanliang Tao, Jun Chen*, “Spindle-like LiMnPO4 assembled by nanorods with different crystallographic orientations as the cathode of lithium-ion batteries”, Science of Advanced Materials, 2013, 5, 1676-1685. 

  DOI: 10.1166/sam.2013.1627

 • 4. Shiwen Wang, Lijiang Wang, Kai Zhang, Zhiqiang Zhu, Zhanliang Tao*, Jun Chen*, “Organic Li4C8H2O6 nanosheets for lithium-ion batteries”, Nano Letters, 2013, 13, 4404-4409. 

  DOI: 10.1021/nl402239p
 • 5. Zhe Hu, Kai Zhang, Haiyan Gao, Wenchao Duan, Fangyi Cheng, Jing Liang*, Jun Chen, “Li2MnSiO4@C nanocomposite as a high-capacity cathode material for Li-ion batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 12650-12656.

  DOI: 10.1039/C3TA12106B

 • 6. Wenchao Duan, Zhe Hu, Kai Zhang, Fangyi Cheng, Zhanliang Tao*, Jun Chen*, “Li3V2(PO4)3@C core-shell nanocomposite as a superior cathode material for lithium-ion batteries”, Nanoscale, 2013, 5, 6485-6490. 

  DOI: 10.1039/C3NR01617J

 • 7. Haiyan Gao, Zhe Hu, Kai Zhang, Fangyi Cheng, Jun Chen*, “Intergrown Li2FeSiO4·LiFePO4-C nanocomposites as high-capacity cathode materials for lithium-ion batteries”, Chemical Communications, 2013, 49, 3040-3042. 

  DOI: 10.1039/C3CC40565F

 • 8. 赵庆, 胡宇翔, 张凯, 王利江, 陶占良, 陈军*, “介孔碳/硫复合材料与室温钠硫电池”,电化学2013,19,544-549.

  DOI: 10.13208/j.electrochem.130363