2020

2020

 • 1.Kai Zhang, Zhenhua Yan*, Jun Chen*, “Electrodeposition accelerates metal-based batteries”, Joule, 2020, 4, 10-11.

  DOI:10.1016/j.joule.2019.12.012


 • 2. Kai Zhang*, Wilson Tamakloe, Limin Zhou, Mihui Park, Jing Zhang, Daniel Adjei Agyeman, Shulei Chou*, Yong-Mook Kang*, “The Multi-functionalities of Graphene to Exploit a Facile Conversion Reaction Route of Perovskite CoSnO3 for Highly Reversible Na Ion Storage”, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2020, 11, 7988-7995.
  DOI:10.1021/acs.jpclett.0c02093
 • 3. Ting Wang, Kai Zhang, Mihui Park, Vincent Wing-hei Lau, Haihua Wang*, Jiliang Zhang, Jing Zhang, Ruirui Zhao, Yusuke Yamauchi, Yong-Mook Kang*, “Highly reversible and rapid sodium storage in GeP3 with synergistic effect from outside-in optimization”, ACS Nano, 2020, 14, 4352-4365. 

  DOI: 10.1021/acsnano.9b09869

 • 4. Song Jin, Youxuan Ni, Zhimeng Hao, Kai Zhang, Yong Lu, Zhenhua Yan, Yajuan Wei, Ying-Rui Lu, Ting-Shan Chan, Jun Chen*, “A universal graphene quantum dot-tethering design strategy to synthesize single-atom catalysts”, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 21885-21889. 

  DOI: 10.1002/anie.202008422

 • 5. Xin He, Song Jin, Licheng Miao, Yichao Cai, Yunpeng Hou, Haixia Li, Kai Zhang, Zhenhua Yan, Jun Chen*, 3D hydroxylated MXene/carbon nanotubes composite as scaffold for dendrite-free sodium-metal electrode”, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 16705-16711.

  DOI: 10.1002/anie.202006783

 • 6. Jiaqi Wang, Youxuan Ni, Junxiang Liu, Yong Lu, Kai Zhang, Zhiqiang Niu, Jun Chen*, “Room-temperature flexible quasi-solid-state rechargeable Na-O2 batteries”, ACS Central Science, 2020, 6, 1955-1963. 

  DOI: 10.1021/acscentsci.0c00849

 • 7.Qiu Zhang#, Yilin Ma#, Yong Lu, Lin Li, Fang Wan, Kai Zhang, Jun Chen*, “Modulating electrolyte structure for ultralow temperature aqueous zinc batteries”, Nature Communications, 2020, 11, 4463. 

  DOI: 10.1038/s41467-020-18284-0


 • 8. Ruirui Zhao, Jiliang Zhang, Gi-Hyeok Lee, Kai Zhang, Vincent Wing-hei Lau, Jey-Jau Lee, Igor Moudrakovski, Yue-Lin Yang, Feng Zou, Mihui Park, I-Ming Hung, Yong-Mook Kang*, The origin of heavy element doping to relieve the lattice thermal vibration of layered materials for high energy density Li ion cathodes”, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 12424-12435. 

  DOI: 10.1039/d0ta03979a

 • 9. Xunzhu Zhou, Yong Lu, Qiu Zhang, Licheng Miao, Kai Zhang, Zhenhua Yan, Fujun Li,* Jun Chen*, “Exploring the interfacial chemistry between zinc anodes and aqueous electrolytes via an in situ visualized characterization system”, ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 55476-55482. 

  DOI: 10.1021/acsami.0c17023

 • 10. Jing Zhang, Kai Zhang, Junghoon Yang, Vincent Wing-hei Lau, Gi-Hyeok Lee, Mihui Park, Yong-Mook Kang*, “Engineering solid electrolyte interphase on red phosphorus for long-term and high-capacity sodium storage”, Chemistry of Materials, 2020, 32, 448-458.

  DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b04043

 • 11. Licheng Miao, Luojia Liu, Kai Zhang, Jun Chen*, Molecular design strategy for high-redox-potential and poorly soluble n-type phenazine derivatives as cathode materials for lithium batteries”, ChemSusChem, 2020, 13, 2337-2344.

  DOI: 10.1002/cssc.202000004


 • 12. Xue Liu, Heng Xu, Haicong Ji, Kai Zhang, Dong Wang*, “Featuring surface sodium storage properties of confined MoS2/bacterial cellulose-derived carbon nanofibers anode”, Applied Surface Science, 2020, 530, 147261. 

  DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.147261